مهندس محمود واعظی

مهندس محمود واعظی

مدیر طرح و ناظر پروژه
آقای مهدی لطیفی

آقای مهدی لطیفی

مدیر اجرایی پروژه
وحیدرضا صادق منش

وحیدرضا صادق منش

مدیر توسعه پورتال
مهندس حسن هاشمی

مهندس حسن هاشمی

مدیر ارشد فناوری پروژه
مهندس حسین گلاب

مهندس حسین گلاب

مدیر فنی پروژه
خانم طییه حمیدی

خانم طییه حمیدی

مدیر اجرایی تیم توسعه و تیلیغات پورتال
مهندس محسن گلاب

مهندس محسن گلاب

مسئول بخش بک اند و فرانت اند پورتال
مهندس سید ایزد عاشق

مهندس سید ایزد عاشق

مسئول بخش UI پورتال
مهندس محمدمهدی فتحعلی

مهندس محمدمهدی فتحعلی

مسئول بخش بک اند و فرانت اند پورتال
آقای مهندس حسن الماسی

آقای مهندس حسن الماسی

طراح بخش گرافیک پورتال