پلتفرم املاک یار با سرلوحه قراردادن ارزشها و اصول زیر ماندگاری خود را از سال 1388 تاکنون تضمین کرده است و بنا دارد پس از این نیز بر همین رسم بماند

ارزش های کلیدی املاک یار

مشتری نوازی

اصل قراردادن نیاز و رضایت مشتری بر سایر منافع

به روز شدن

نوآوری مستمر برای پشتیبانی به روز از مشتری

تعهد و مسئولیت پذیری

نوآوری مستمر برای پشتیبانی به روز از مشتری

نتیجه گرایی

نوآوری مستمر برای پشتیبانی به روز از مشتری

یادگیرندگی

استفاده از بازخورد ها و پیشنهادات مشتریان برای بهبود و توسعه پلتفرم املاک یار یک اصل کلیدی است.